Nhà ở xã hội là gì? Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội?

/
Trong thời buổi hiện nay thì có rất nhiều người…